Genealogy

Last-modified: Fri, 11 Jan 2019 18:27:16 JST (222d)
Top > Genealogy
 • Brahma
  • Marichi
   • Kashyapa
  • Atri
  • Angiras
   • Brihaspati
   • Utathya
   • Samvarta
  • Pulastya
  • Pulaha
  • Kratu
  • Daksha
   • Aditi
    Kashyapa
    • Dhata
    • Mitra
    • Aryamana
    • Shakra
    • Varuna
     Jyeshtha
     • Bala
     • Shura
    • Amsha
    • Bhaga
    • Vivasvana
    • Pusha
    • Savita
     Tvashtri
     • Ashvins
    • Tvashta
    • Vishnu